Principal Message

Download

Jyotish & Vastu Sansthan


 

Øl

ikB~;Øe

vof/k

;ksX;rk

1

Hkkjrh; T;ksfr"k fMIyksek

,d o”khZ;

12oha

2

Hkkjrh; okLrq fMIyksek

,d o”khZ;

12oha

3

Hkkjrh; T;ksfr"k lfVZfQdsV

N%ekg     

10oh

4

Hkkjrh; okLrq  lfVZfQdsV

N%ekg     

10oh

5

Hkkjrh; iwtk i)fr o deZdk.M lfVZfQdsV

N%ekg     

10oh

vU;

6

nl ;k ianzg fnolh; izf’k{k.k f’kfoj

7

nks ;k rhu fnolh; dk;Z’kkyk

8

Lsfeukj

9

laxks”Bh